Provozní řád

Home / Provozní řád

OC Lihovar

PROVOZNÍ ŘÁD OC LIHOVAR 

Adresa:

Barákova 237, 251 01 Říčany

Kontakty:

Tel.: +420 314 008 726
Mobil: +420 605 296 530

Otevírací hodiny OC

po – ne: 9:00 – 20:00

Otevírací hodiny Albert

po – ne: 9:00 – 20:00

Obchodní centrum Lihovar Říčany

PROVOZNÍ ŘÁD NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ

(dále také jen „Provozní řád“)

1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

 • Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti dotčených osob na Parkovišti a v souvislosti s jeho provozem.
 • Parkoviště se nachází na pozemcích parc. 1152/2, parc.č. 1153/2, st.parc.č.1311 a st.parc.č. 3828, vše v k.ú. Říčany u Prahy, obci Říčany (dále jen vše společně také jen jako „Parkoviště“) v blízkosti Centra.
 • Provozovatelem Parkoviště se rozumí vlastník Obchodního centra Lihovar Říčany (dále také jen jako „Provozovatel“), kterým je společnost Titan Real Invest a.s., IČO: 28186524, sídlo: Pražská 160, Radlík, 254 01 Jílové u Prahy.
 • Obchodní centrum Lihovar Říčany (dále také jen jako „Centrum“).
 • Parkovacím místem se rozumí část plochy Parkoviště určená k parkování motorového vozidla a vyznačená tomu odpovídajícím svislým či vodorovným dopravním značením (dále také jen jako „Parkovací místo“).
 • Uživatelem je provozovatel nebo řidič motorového vozidla, který se nachází na Parkovišti (dále také jen jako „Uživatel“). Ostraha Centra je pověřena komunikací s Uživateli ohledně provozu Parkoviště a na Parkovišti.
 • Parkování na parkovišti je zpoplatněno dle platného ceníku parkovného. Platný ceník parkovného je umístěn na každém platebním terminálu Parkoviště v Centru.
 • Vjezdem či vstupem na Parkoviště Uživatelé prohlašují, že tento Provozní řád přečetli, jeho obsahu rozumějí a zavazují se tento Provozní řád a podmínky jím stanovené řádně dodržovat a plnit veškeré závazky v Provozním řádu stanovené. Vjezdem na Parkoviště tak Uživatel uzavírá s Provozovatelem krátkodobou smlouvu na užívání Parkovacího místa za podmínek stanovených tímto Provozním řádem.
 • Platební terminály Parkoviště k úhradě parkovného jsou umístěny v Centru v 1.NP, u výjezdu od Parkoviště u supermarketu Albert, na parkovišti trampolínového centra FREEX za vrátnicí a v průjezdu u pobočky ČSOB.
 • Parkoviště Centra není hlídané. Provozovatel ani obsluha parkoviště neodpovídá za možné ztráty věcí, a to jakékoliv povahy, které by byly odcizeny ze zaparkovaného vozidla.
 • Provozovatel ani obsluha parkoviště neodpovídá za škody způsobené třetí osobou.
 • Dopravní situace na Parkovišti může být ovlivněna dopravní situací v okolí Centra, kterou Centrum nemůže ovlivnit.
 • K dlouhodobému užívání Parkoviště je oprávněn držitel parkovací karty na základě smluvního vztahu s Provozovatelem.

 

2. Poloha Parkoviště

 • Parkoviště pro Uživatele se nachází na vyznačených parkovacích místech v blízkosti Centra jež je na adrese Barákova 237, 251 01, Říčany.

 

3. Provozní doba Parkoviště, kontakty

 • Provozní doba Parkoviště pro veřejnost je 24 hodin denně od pondělí do neděle pro příjezd i odjezd vozidel.
 • Kontakt na ostrahu Centra: 725 884 451
 • Kontakt na správu Centra:   605 296 530

Obsluhou centra se rozumí ostraha Centra nebo správa Centra. 

 

4. Poplatek za parkování na Parkovišti

 • Odebráním parkovací karty/lístku z parkovacího automatu nabývá Uživatel právo využívat vyznačené Parkovací místo k odstavení vozidla.
 • Provozovatelé/řidiči jednostopých vozidel parkovací kartu z parkovacího automatu neodebírají.
 • Uživatel má povinnost uhradit Provozovateli stanovené poplatky za parkování. Tuto povinnost má i tehdy, pokud porušuje Provozní řád Parkoviště a vozidlo není odstaveno na vyznačeném Parkovacím místě.
 • Uživatel má nárok na 2 hodiny parkování zdarma každý den, (dále také jen jako „Bezplatné parkování“) bez ohledu na počet vyjetí z parkoviště během této doby. Další hodiny parkování na Parkovišti jsou zpoplatněny dle ceníku. Využití další doby Bezplatného parkováníje možné až následující kalendářní den po opuštění Parkoviště.
 • Výše poplatku za parkování na Parkovišti se řídí platným poplatkovým řádem (tzv.ceník), který je vyvěšen u všech platebních automatů a na webových stránkách Centra (oclihovar.cz).
 • Pro zaplacení hodinového parkovacího poplatku je brána v úvahu vždy každá započatá hodina.
 • K úhradě poplatků za parkování slouží platební automaty umístěné v prostoru parkoviště a prostoru Centra.
 • V případě poruchy platebního automatu či vjezdové/výjezdové závory je Uživatel povinen informovat obsluhu Parkoviště.
 • Výjezd z parkoviště je možný pouze po zaplacení stanoveného poplatku.
 • Uživatel je povinen odebrat parkovací kartu/lístek u vjezdového stojanu, pečlivě ji uschovat a použít ji pro otevření závory na výjezdu. Odhození parkovací karty v době před řádným otevřením výjezdové závory je považováno za ztrátu parkovací karty.
 • Při ztrátě, zničení nebo poškození parkovací karty/lístku je Uživatel povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu stanovenou v odst. 8.1.
 • O případné reklamaci bude sepsán reklamační protokol.

 

5. Pravidla pro využívání Parkoviště:

 • Na všech parkovacích plochách na Parkovišti platí ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
 • Maximální povolená výška vozidel pro vjezd na parkoviště je 2,2 m.
 • Provozní doba Parkoviště je nepřetržitá, tj. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Uživatelé jsou oprávněni Parkoviště užívat jen za podmínek stanovených tímto Provozním řádem a to jen po dobu dle uhrazeného parkovného.
 • Při vjezdu vozidla na parkoviště je Uživatel povinen si odebrat parkovací kartu/lístek a pečlivě jej uschovat. Při ztrátě nebo zničení parkovací karty/lístku před odjezdem vozidla z parkoviště je Uživatel povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu stanovenou v odst. 8.1. Tento odstavec se neuplatní na Uživatele, kteří mají uzavřenou účinnou dlouhodobou nájemní smlouvu.
 • Uživatelé jsou oprávněni vozidla parkovat pouze na vyznačených Parkovacích místech. Každý Uživatel je oprávněn použít pouze jedno parkovací místo, a proto je povinen vozidlo na Parkovacím místě zaparkovat tak, aby neomezovalo užívání sousedních Parkovacích míst ani jiných částí Parkoviště.
 • Uživatel je oprávněn užít k zaparkování vozidla jakékoliv volné parkovací místo s výjimkou parkovacích míst vyhrazených Provozovatelem (např. Parkovací místa pro invalidy), není-li Uživatel osobou, v jehož prospěch je příslušné parkovací místo vyhrazeno.
 • Před výjezdem vozidla z Parkoviště je Uživatel povinen uhradit cenu parkovného. K výjezdu z Parkoviště Uživatel použije parkovací kartu/lístek po uhrazení ceny parkovného. Vozidlo musí parkoviště opustit do 15 min od uhrazení parkovného. Tento odstavec se neuplatní na Uživatele, kteří mají uzavřenou účinnou dlouhodobou nájemní smlouvu.
 • Není-li v Provozním řádu Parkoviště stanoveno nebo s Provozovatelem výslovně sjednáno jinak, smí být Parkoviště využito pouze k příjezdu, zaparkování a parkování vozidel Uživatelů, k uložení nakoupeného zboží, k nastoupení osob do parkujících vozidel a k odjezdu těchto vozidel. Uživatelé nejsou oprávněni na parkovišti do motorových vozidel doplňovat pohonné hmoty ani jiné provozní kapaliny ani provádět jakékoliv opravy či údržbu vozidel ani obdobné činnosti. Uživatelé jsou povinni na parkovišti zachovávat pořádek.
 • Uživatel bere na vědomí, že Parkoviště je monitorováno kamerovým systémem, který zejména monitoruje a zaznamenává registrační značky vjíždějících a vyjíždějících vozidel. Uživatel vjezdem na parkoviště uděluje Provozovateli souhlas ke zpracování osobních údajů Uživatele pro účely krátkodobé smlouvy o užívání Parkovacího místa uzavřené dle tohoto Provozního řádu Parkoviště. Pro více informací o zpracování záznamů z kamerového systému, kontaktujte prosím Provozovatele Centra na e-mailu: info@oclihovar.cz
 • Uživatelé jsou povinni informovat ostrahu Centra o ztrátě parkovací karty/lístku, jakýchkoli porušeních Provozního řádu a o všech mimořádných událostech na Parkovišti, jako jsou například dopravní nehody, zranění, poruchy platebních terminálů, poruchy vjezdových/výjezdových závor, poruchy vozidel.
 • Uživatelé jsou povinni při vjezdu na Parkoviště Centra, při odstavení vozidla, při pohybu po Parkovišti, a i při výjezdu respektovat tento Provozní řád, pokyny správy Centra a ostrahy Centra. Obsluha Parkoviště je pověřena a oprávněna na plochách celého Parkoviště usměrňovat dopravu vjíždějících i vyjíždějících vozidel.
 • Speciální vozidla (např. odtahová, vybavená nakládacími mechanizmy, reklamní atd.), mohou na toto Parkoviště vjíždět pouze spísemným povolením Provozovatele Centra.
 • Za chybné parkování na Parkovišti bude obsluhou Parkoviště považováno (i krátkodobé) odstavení vozidla nad vodorovným značením, parkování v rozporu se svislým dopravním značením, parkování na chodnících pro pěší, ve vjezdech či výjezdech, na místech označených (i přenosným značením) nebo na vyhrazených plochách (k vyhrazeným plochám náleží Parkovací místa vyhrazená pro vozidla invalidních spoluobčanů). Vozidly invalidů (tělesně postižených) se pro účely tohoto provozního řádu parkoviště rozumí pouze vozidla označená v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb. – viz. Bod 5.1. Tohoto provozního řádu Parkoviště.
 • Pod vjezdovou a výjezdovou závorou je zakázáno zastavit. V případě, že nemůžete prostor pod závorou opustit, do prostoru, i v zájmu své bezpečnosti, nevjíždějte.
 • Smluvní pokuta, k jejíž úhradě je Uživatel povinen, musí být zaplacena Provozovateli Centra.
 • Jednostopá vozidla (motocykly, jízdní kola atd.) Při vjezdu/výjezdu do/z prostor Parkoviště objíždějí závoru vždy zprava mimo dosah ramene závory, přičemž vlastníci/řidiči jednostopých vozidel dbají zvýšené opatrnosti, aby tak předešli poškození ramene závory a vlastního zdraví či majetku. Při objíždění závory musí být tato vždy uzavřena. Jednostopá vozidla nikdy nevjíždějí pod otevřenou závoru za nebo před nimi jedoucími vozidly.
 • Vozidla, která jsou zaparkována na Parkovišti, musí být dle platné legislativy technicky způsobilá k provozu na pozemních komunikacích. Z vozidla nesmí být po dobu stání na Parkovišti  v Centru sejmuty, zakryty ani jinak odstraněny registrační značky.
 • Vozidlům s pohonem LPG a CNG je do prostor Parkoviště vjezd povolen.
 • Vozidlům s přípojným vozidlem (přívěs, návěs) je do prostor Parkoviště vjezd zakázán.
 • Vozidlům s modifikovanou/sníženou světlou výškou je do prostor parkoviště vjezd zakázán.
 • Rychlost automobilů po celé ploše parkoviště je omezena na max. 20 km/hod.
 • V případě poruchy vozidla znemožňující jeho vjezd/výjezd do/z prostor Parkoviště jsou Uživatelé povinni neprodleně informovat ostrahu Centra a zajistit odtah nepojízdného vozidla v nejkratším možném termínu. Uživatelé mají povinnost uhradit Provozovateli stanové poplatky za parkování. Při odtažení nepojízdného vozidla do 5h od ohlášení poruchy vozidla Provozovateli, uhradí Uživatelé poplatky za parkování pouze za dobu od vjezdu vozidla do prostor Parkoviště do ohlášení poruchy Provozovateli. V jakémkoliv jiném případě uhradí Uživatelé poplatky za parkování dle skutečně odparkované doby v souladu s platným poplatkovým řádem.
 • Případné reklamace nebo stížnosti je Uživatel povinen uplatnit před opuštěním Parkoviště, a to u ostrahy Centra.
 • Provozovatel je dle svého uvážení oprávněn prodloužit parkování zdarma nad rámec hodin zdarma dle Provozního řádu Parkoviště.

 

6. V prostorách Parkoviště Centra je zakázáno:

 • Provádět údržbu a opravy vozidel, včetně doplňování provozních kapalin.
 • Mýt nebo čistit vnitřek vozidla, karosérie a motory parkujících vozidel.
 • Jakkoliv znečišťovat parkovací plochy nedopalky cigaret, blátem či provozními kapalinami z vozidel, výkaly či odpadky.
 • Poškozovat prostor Parkoviště a zařízení Provozovatele na Parkovišti instalovaná.
 • Žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké produkce, provozovat jakékoli další zábavní aktivity, včetně sázek, loterii nebo hazardních her.
 • Provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej bez písemného povolení schváleného Provozovatelem, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí bez písemného souhlasu Provozovatele. Dále se na parkovišti zakazuje umisťování letáků, transparentů, hesel, výzev apod. A to i připevněných na karoserie parkujících vozidel.
 • Používat Parkoviště pro organizované srazy více vozidel či motocyklů bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
 • Fotografovat, filmovat nebo pořizovat videozáznamy.
 • Provozovat cvičné jízdy autoškol.
 • Dále je na parkovišti i z bezpečnostních důvodů zakázáno:
  • Pohybovat se podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek snižujících pozornost.
  • Setrvávat v zaparkovaných vozidlech po dobu delší než nezbytně nutnou. Obsluha Parkoviště je, uzná-li to za vhodné, oprávněna od těchto osob požadovat vysvětlení.
  • Jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či na jiných prostředcích (např. motokárách).
  • Ponechávat osoby, zvířata, hořlavé, těkavé nebo jinak nebezpečné látky ve vozidle odstaveném na parkovacím místě stejně jako mimo něj, užívat parkoviště k výrobě, nakládání nebo skladování výbušnin, prudce hořlavých látek, jedů, drog a dalších nebezpečných nebo zakázaných látek, jakož i látek, které mohou ohrožovat nebo negativně ovlivňovat životní prostředí, nakládat nebo vykládat věci z/do vozidla (vyjma zboží nakoupeného v Centru), odstavovat vozidlo a ponechávat jakékoli věci na přístupových nebo příjezdových cestách a na \parkovišti.
  • Vyvíjet či provádět jakékoliv nebezpečné nebo životní prostředí zatěžující činnosti.

 

7. Evakuace

 • Při vyhlášení evakuace jsou všechny osoby přítomné na Parkovišti, včetně Uživatelů, povinny řídit se příkazy zásahových (respektive bezpečnostních) sborů IZS, správy Centra, Provozovatele či ostrahy Centra.

 

8. Závěrečná ustanovení:

 • V případě, že Uživatel poruší povinnost (zákaz či příkaz) uvedenou v tomto Provozním řádu Parkoviště, má Provozovatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Uživatel je povinen uhradit smluvní pokutu na výzvu Provozovatele. V případě, že Uživatel smluvní pokutu neuhradí, bude Provozovatel smluvní pokutu vymáhat dle platných právních předpisů. Nárok Provozovatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty nijak dotčen a lze jej uplatňovat v plné výši.
 • Provozovatel, správce Centra nebo ostraha Centra jsou oprávněni na náklady Uživatele vozidla užít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla nebo vozidlo Uživatele z Parkoviště na jeho náklady odstranit/nechat odtáhnout (a to i prostřednictvím třetí osoby), a to v případě, že vozidlo:
  • je zaparkováno v rozporu s tímto provozním řádem Parkoviště nebo Uživatel porušil některé ustanovení tohoto Provozního řádu,
  • jakýmkoliv způsobem brání provozu či omezuje provoz na Parkovišti,
  • znečišťuje Parkoviště,
  • jakýmkoliv jiným způsobem ohrožuje či omezuje Provozovatele, jeho majetek či ostatní Uživatele či jejich majetek na Parkovišti.
 • Dílčí neplatnost některých ustanovení tohoto Provozního řádu nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
 • Protizákonné jednání vůči Uživatelům Parkoviště Centra řeší na základě oznámení postižených, prostřednictvím správy Centra či ostrahy Centra, Policie ČR a ostatní orgány činné v trestním řízení.
 • Na Parkovišti zároveň platí Návštěvní řád Centra, který je na budově č.p.237 na st.parc.č. 252/1 vše v k.ú. Říčany u Prahy, obci Říčany (tj. u hlavního vstupu do Centra) i na webových stránkách oclihovar.cz.
 • Tento Provozní řád Parkoviště Centra nabývá účinnosti dne 1.9.2023.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na doplnění či změnu tohoto Provozního řádu Parkoviště.
Tel.: +420 314 008 726, Mobil: +420 605 296 530
po – so: 9:00 – 20:00, neděle: 9:00 – 20:00

Restaurace a obchody

400 m2 čtverečních restaurací s vlastním dětským koutkem zdarma ve 3. patře v bistru FREEX.

Lékařský dům

800 m2 Lékařský dům – Kardiologie, Alergologie, Kožní, Odběry a další služby.

Zábava a sport

1400 m2 nejlepší zábavy pro celou rodinu! Nejlepší trampolínové centrum FREEX.

Nakupování

2500 m2 nákupní plochy a k tomu dostatečně velké parkoviště pro všechny zákazníky zdarma!

PROČ SI NÁVŠTĚVNÍCI VYBÍRAJÍ NÁKUPNÍ CENTRUM OC LIHOVAR

95%FREEX – trampolínové centrum
80%Občerstvení a restaurace
82%Obchody a slevy
100%Pohodlné nakupování
84%Albert nákupní centrum